@Download Book ë Türk Mitolojik Sistemi 2 ⚻ eBook or E-pub free

@Download Book ⚷ Türk Mitolojik Sistemi 2 ¹ Mitoloji Ya An Lan Bir Ge Mi In Dilde, Rit Elde Ve Tasvirlerde Ma Ara, Kaya St , Duvar Resimleri, A A Oymas , Minyat R, Heykelcikler Vs Ger Ekle En Diyalekti Idir Her Toplumun Mill Tefekk R N N, Mill Psikolojisinin, Kendine Has Zelliklerinin Ilk Ve Esasl Kayna Mitolojidir Mitolojinin Renilmesi K Lt R M Z , Ideolojimizi Renmek DemektirBa Lang I In T Rk Mitolojisinin Bildiri, Makale, Kitap Halinde Ara T R Lmas Do Al Say Lsa DaYy K Reselle En D Nyas Nda Mill Kimli Imizi Korumak Ve Ba Kalar Na Da Kabul Ettirmek I In Sistemli Bir Mitolojik Ara T Rmaya Ihtiya Vard R Bu Ihtiya Ilmin Bug Nk Metodolojisi Ve Metodu Ile Ortaya Konuldu U Takdirde B Y K T Rk D Nyas K Reselle En D Nyada Lay K Oldu U Yeri Alacakt RUnutmamak Gerekir Ki Avrupal Lar, Ari Modeli, Avrupa Rk L Ve Avrupa Uygarl Gibi Kavramlar Yunan Mitlerine Ba Lamakta, K Lt R Ve Uygarl Klar N Yunanl Lara Bor Lu Olarak G Rmektedirler T Rk Milleti Olarak Ge De Olsa B T N K Lt R Miras M Z N Temelinde Mitolojimizin Bulundu Unu Bilmek Ve Anlamak Zorunday Z Bug N Mitler Kutsiyetini Yitirmi , G Venilir Bir Anlat Olmaktan Km , Ecdad M Z N Kutsal Olarak G Rd Kleri Ma Aralar, Gezi Ve Oyun Yerlerine Evrilmi Tek Kelimeyle Mit D Nyas , Yerini Pozitivist D Nen Bir Topluma B Rakm T R Her Ne Kadar Manzara Olumsuz G R Nse De Her Zaman Yaz L Ve S Zl Edebiyat M Z Mitlerden B Y K L De Yararlanm , Mitolojik D Nce Bazen Belirleyici, Bazen De Tamamlay C Olmu Tur Mitler, A Da Edebiyat M Zda Da Ilham Kayna Olmaya Devam EtmektedirT Rk Milletinin Var Oldu U Her Yerde Mevcut Olan Mitlerimiz, Bizleri Gelece E Ta Yacak, Geleneklerimizi Ve Geleneksel Inan Be Imizi De Erler Paradigmas Nda Ya Atacak Manev Ve K Lt Rel Varl M Zd R Bu Varl N Renilmesi Ve Retilmesi Manev Bir Bor Tur