[Free Ebook] ♴ Gençlerle Başbaşa ⚖ Franzbielmeier.de

Her an Ali Fuat n bir yerlerden k p, elini omzunuza atarak sohbete devam edecekmi gibi bir anlat m var kitab n Bilhassa gen ler i in genel ge er anlamda ok ilgi ekici tavsiyeleri var ancak herkese her ya ta laz m olabilece ini de unutmamak gerek. Pek degerli m tefekkir ve hezarfen denilebilir Merhum Ali Fuad Ba gil Efendi bilhassa genclere bir yol pusulasi mahiyetinde yazmis oldugu Gen lerle Ba ba a kitabinda, o genclerin muvaffakiyete vasil olma sartlari ve bu yolda her insanin n ne gelebilen tehlikelerden bahsediyor Evvela ataletin, k t yoldasin ve su i misalin her talibe bir ad vv m bin oldugunu tebyin ediyor m ellif ve bu nev tehlikelere karsi m teyakkiz olmayi telkin ediyor.Iradeyi g zel bir sekilde kullanmayi tavsiye edip, insanin insiyak ve itiyatlarindan bahsettiken sonra, insan huyunun ve micazinin hangi kisimlarinin terbiye edilib edilmeyeceginden bahsediyor Bu konudaki muhtelif g r sleri, yani bir ferdin terbiye edilme imkanin muhal oldugu fatalizm cebriyyeye de deginiyor ve insan karakterinin t m yle, irsi huylari dahil, degistirebilme g r s nden sonra, kendi g r s n arz ediyor ve ikisinin de ifrat ve tefrit oldugunu ve bu iki g r s n beyninde olan g r s n daha isabetli oldugunu acikliyor Verimli calismanin sartlari sihhatli olma, amili oldugu isin mahbubu olmak ve ayninin usul bilgisini haiz olmak Mutlaka her insanin insan olabilme seyahatinde hususan genc yasta okumasi gereken veciz ve pek faideli eserlerden bir tanesi.Al m i Mutlak celle celaluhu merhum m ellife ve akrabasina nam tenahi rahmetiyle muamele eylesin Amin. [Free Ebook] ♥ Gençlerle Başbaşa ⚔ Ali Fuad Ba Gil In Bu Eseri, Yay Nland G Nden Bu Yana Defalarca Bas Lm Ve Her Nesile Ayr Ayr Seslenmi Tir B Y K K K Her Insana Verdi I Ve Vermeye Devam Edece I Eyler Imdi Oldu U Gibi, Nesiller Boyu Da Devam Edecektir Kendisinin De Belirtti I Gibi Bu Kitap, Sadece Fikri Al Ma At Lyesinin Gen Ve Tecr Besiz Raklar I In Faydal Olabilecek Bir Rehberdir Ger I Her Ne Kadar Kendisi B Yle S Ylese De, Bu Kitap Gen Ve Tecr Besiz Raklara Da Rehber Olmakla Beraber, Ya L Ve Tecr Beli Ustalar N Da Rehberi Olabilecek K Vamdad R Zellikle, Se Ilen Konular N Ve Yazar N N Dostane Slubuyla Bu Nadide Eser, Nesillere Daima Ilham Olabilecek Yap Dad R Yine Yazar N Deyimiyle Gelece In Midi Olan Gen Leri, Bunal Mdan, Iradesiz Ve Cesaretsiz Ya Amaktan Kurtaracak Olan Bu Kitap Ba Ar L Olman N S Rlar N G Stermektedir Bu Do Rultuda G Zel De Bir Rehber Olacakt R li Fuad Ba gil, eski hukuk ordinaryus profes r , siyaset i Bu kitab n bir dizi konferanslar ve k e yaz lar ndan evrile evrile kitap haline getirmeye karar vermi.En ba ta belirteyim ki ger ekten k sa bir kitap 80 sayfa.Kitapla ilgili yaz m z 1cay1kitap.com genclerle basbasa okudu um en iyi kitaplardan biri birka g n sonra 20 ya m dolduraca m, ke ke elime daha erken ge seydi diyorum 15 civar bence en uygunu incecik 68 , tamam yla sohbet havas nda ge en ok zel bir kitap hayat daha anlaml ve daha ba aral ya amak isteyen herkese iddetle tavsiye ediyorum muhakkak okunmal. Bas m tarihi eski oldu u i in pheyle ba lad m bu kitapta Ali Fuat Ba gil hocan n yakla k 70 sene nce yapt zamans z ve evrensel tespitler, a k as beni hayretler i erisinde b rakt Son ony llarda ke fedildi ini ve g ndeme getirildi ini d nd m bir ok biyolojik ve davran sal konular n, g zelim T rk emiz ile o y llarda kaleme al nm olmas , inan lmas g bir mucize gibi Kitapta otomatikle mi davran lardan, bo levha ya, Descartes in rasyonalizminden, demokratik devletteki adalet duygusunun ki ilerdeki al kanl a ve d r stl e etkisine, pratik olarak verimli al ma ipu lar ndan, mutlulu un gizli form llerine kadar ok geni bir yelpazede, inan lmaz g zel tespitler ve tecr beler var Her T rk gencinin mutlaka ama mutlaka okumas gereken bir kitap bu.. indeki tavsiyeleri okurken ben bunlar biliyorum dedim ve ailemden ve ilkokulda ald m e itimin ok daha fark na vard m ve bunlar i in bir minnettarl k hissettim ama ayn zamanda bunlar bilmeyenlerin de oldu unun fark nda olarak bu kitab elde tutman n de il de ba laman n en do ru hareket oldu unu d n yorum , i indekiler de erli temel bilgiler. Gen lere yol haritas izmesi a s ndan g zel bir kitap Bizim gibilere de al ma metodlar konusunda bilip de unuttu umuz eyleri hat rlatmas a s ndan iyi zellikle liseliler i in faydal olur kanaatindeyim Ama bu zaman n liselileri bu kitab anlayarak okuyabilir mi, okusa s k lmadan durabilir mi emin de ilim. ahsi fikrim lise ve ortaokul s ralar nda okutulacak bir kitap olmas y n nde Ancak okumakta biraz ge kalm olsam da yeniden uyan sa lamak i in g zel bir kitap. Yer yer s k c bulsam da temel bilgilerin oldu u g zel bir kitap K sa bir zaman diliminde okunabilir Tamam n bitirdi imi s yleyemem ama sondaki kanunlar okunmal diye d n yorum.