Read Epub ☧ Ochrankyňa ♿ Franzbielmeier.de

Ochranky u m em vrelo odpor a P il sa mi nov sp sob stv rnenia arodejn c a up rov, p ili sa mi postavy nezvyklo na m a v etky, p il sa mi koniec aj za iatok vr tane priebehu Dokonca som zistila, e nem m knihe o vytkn a pova ujem ju za najlep iu fantasy od slovensk ho autora o e te m em doda Ur ite si ju pre tajte viac Read Epub ⚇ Ochrankyňa ♨ Kto Som Som Niekto, Kto Nad Vami Bdie, Kto V S Chr Ni, Som V Anjel Str Ny Keby Nebolo Tak Ch, Ako Som Ja, Nebolo By Mlad M En M Pomoci Ale Nebojte Sa, Som Tu A Zostanem Pri V S Dovtedy, K M Sa T , Ktor V M Ubli Uj , Bud Pohybova Medzi Vami Len Pred Kr Tkym Asom Ju V Amerike Poznali Pod Falo N M Menom Kate Teraz Prich Dza Na Slovensko S Novou Identitou Tudentky Gymn Zia Krist Ny O Ju Sem Priviedlo Jedna Z Mnoh Ch V Zi , Ktor Mi Sa Cel Ivot Riadi Ide V Dy Tam, Kam Ju Nasmeruj , Hoci I Na Druh Koniec Sveta Pre O Aby Splnila Poslanie, Ktor U Po Tis Ce Rokov Plnia Lenky Jej Rasy Preto E Ona Je Praes, Ochranky A, A Jej Lohou Je Chr Ni Ud Pred Hauriami Iba E Kity Netu , E Spnenie Al Ieho Poslania Nie Je To Jedin , O Ju Na Slovensku Ak Jej Srdce Sa Bude Musie Podrobi Ne Ahkej Sk Ke, Ke Sa Zamiluje Do Patrika, Pr A Liv Ho Tudenta Psychol Gie, Ktor Pri Iel Nevedno Odkia Situ Ciu Komplikuj Aj Al Mu I, Ktor Ch Minulos Je Takisto Nejasn Jeden Z Nich Je Pr Ve Ten, Ktor Ho H Ad , Aby Ho Zastavila Sk R, K M Niekoho Priprav O Ivot Ale Ktor Jednoducho skvel , prudko itate n , prepracovan do najmen ch detailov Autorka n s prevedie z hadnym, nepoznan m svetom d monov a ich lovk , v istom zmysle arodejn c pr beh rozhodne nenud , vtiahne do deja od za iatku a u nepust P ilo sa mi, e autorka si v etko naozaj do detailov premyslela a zapracovala do pr behu, od nov ch v razov Praesky, Hauriovia cez ich k zla i sp sob itia, prostredie, postavy a ich ivoty Ni podobn som doteraz ne tala, aj ke o d monoch i arodejniciach sa pop salo u dos kn h pr beh mi pripadal akoby R meo a J lia na d monsky sp sob osudov l ska medzi pr slu n kmi znepriatelen ch n rodov d monov a arodejn c, ktor ich po st ro ia zab jaj A k m raz nepri la jedna, ktor nebojovala arami, ale svojou l skou a ako to dopadlo Pre tajte si sami, nebudete utova , e ste po knihe siahli Tak tato kniha ma naozaj prekvapila Necakala som, ze by slovenska autorka mohla napisat nieco tak dobre a prepracovane Na konci som sa od nej vobec nemohla odtrhnut Davam jej 4,75 hviezdicky. Skrz slab za iatok iba 4 ale bolo to skvel. Prekvapilo ma to a bolo to naozaj dobr Hlavnou postavou v knihe Ochranky a bola Kity, ktor mala v ak aj ve a in ch mien a ve k tajomstv , ktor musela pred ostatn mi skr va Kity bola super Ku v etk mu mala koment r, ve a ivotn ch sk senosti, dostala aj ve a z zra n ch darov do vienka a hlavne bola ve k tajnostk rka Bola sebesta n a nikoho nepotrebovala V knihe bolo aj ve a ved aj ch post v, ktor som mala rada, ale boli tam aj tak , ktor som z du e nen videla Za iatok knihe nevyzeral ve mi s ubne aj ke bol podan ve mi zauj mavo No postupne sa to za alo nejako zamot va a kniha za ala by ove a lep ia Kniha je nap san formou denn ka, do ktor ho si Kity zapisovala svoje my lienky a veci, ktor sa jej stali po as dan ho d a Bolo to ve mi zauj mav tanie U m m aj svoj ob ben de v knihe 16 apr l 2007 D, ke si knihu n hodou pre tate, pochop te Koniec bol skvel m vyvrcholen m Stalo sa ve a vec , ktor som ne akala No, tak pocit som mala po as celej knihy Autorka ma v dy nie m prekvapila Autorkin t l bol ve mi zauj mav , rovnako ako samotn kniha Vedela veci poda ve mi p tavo a skvelo v etko op sala Celkom ma zaujala aj autorkina al ia kniha Zuzanina skryt tv r Mo no si ju niekedy v bud cnosti pre tam Dej nebol o ni ochudobnen V knihe nech balo ve a akcie, ne rekom zauj mavosti, pekn ch my lienok a v sti n ch opisov Ob lku som v ak ve mi nepochopila Nijako nes vis s dejom a to mi preto trochu vadilo Nehovor m, e je kared , je pekn , no nem nijak hlb v znam Mysl m si, e je na nej vyobrazen Kity, aj ke ja som si ju predstavovala tro ku inak Aj ke som od knihy toho ve a neo ak vala, ve mi ma prekvapila V bec mi kniha nepripadala, e je od slovenskej autorky Vy, ktor ste zatia slovensk knihy e te ne tali a chceli by ste za a , tak t to kniha je pre v s skvelou na za iatok Ur ite v s nesklame a nebojte sa do nej investova svoje peniaze Aj ke v s za iatok ve mi nepresved , tak to nevzd vajte a vydr te a do konca Preto e sa v m bude na sto percent p i a neo utujete, e ste si ju pre tali E te raz ti za t to knihu Mony ve mi pekne akujem. Na to, ak dobr hodnotenia tu t to kniha m a ako ju v etci ospevuj , mus m poveda , e ma naozaj dos sklamala A tak ve mi, e m m chu strhn jej al iu hviezdi ku, ale nesprav m to, kv li prvej tretine knihy , ktor sa mi celkom p ila Keby aj zvy ok bol aspo spolovice tak dobr ako za iatok, ur ite by som spievala na in n tu.Najv probl m vid m v postav ch, ktor si vyp aj str nky knihy, ale za cel dobu sa nedozvieme ni o ich charaktere Najcite nej ie je to samozrejme pri hlavnej hrdinke, Kiti, ktor po cel as rozpr va svoj pr beh, akoby bola po ta ov program na gener ciu hlasu Nikde iaden n znak akejko vek em cie, strachu, n deje, z falstva, ni , o by podporilo rozhodnutia, ktor rob A iada sa to, preto e kniha je p san formou denn ka a kto u si len p e denn k ako ist prezent ciu udalost , ktor sa v ten de stali al ve k v kri n k d vam dial gom Cel celu i k as som mala pocit, e s ve mi a kop dne a akoby naskriptovan jednoducho som si nevedela predstavi , e na tak vetu by v realite mohla padn tak formulovan odpove talo sa to dos trapne, kniha kv li tomu viazla a po et hviezdi iek i iel prudko dolu.No a nakoniec ako to, e Praes btw v raz Praesky sa mi z mne nezn meho d vodu stra ne hnus vedeli o Haurioch, ale Hauriovia o nich nie view spoiler Praes aj Hauriovia poch dzaj z jedn ho rodu, ktor sa znepriatelil, ke Hauris za al zab ja ud a nastala vojna medzi mu mi a enami Det slnka, trvaj ca nieko ko desa ro , a zostala posledn ena, Prae, z ktorej vzi iel rod Praes Neviem, i s Hauriovia hl pi, ale povedala by som e nie Ako to, e sa aspo v stnej trad cii z otca na synov nezachovala nejak zmienka o De och slnka a o vojne Ako to, e si otec neposadil svojich synov na gau a nepovedal im, aby si d vali bacha, lebo po svete kedysi behali aj eny s nadprirodzen mi schopnos ami Ja v m poviem ako Preto e sa nad t m autorka nenam hala zamyslie hide spoiler