@Ebook º Dokunaklı Temaslar (Otisabi #3) ⚝ eBook or E-pub free

@Ebook ô Dokunaklı Temaslar (Otisabi #3) ê Y Lmaz Aslant Rk N Kahraman Otisabi Nin Pi Mi Kelle Dergisinde Yay MlananYk S N N Yer Ald Ilk Kitab Otisabi Ba Mdan Ge Ti BunlarY L Nda Epsilon Yay Nlar Taraf Ndan Bas Ld Ayn Kahraman N Maceralar N N Ve Bir Nevi Ya Am N N Devam Olan, Y Llar Aras Nda Mizah Dergisi Penguen De Yay MlananYk Ikinci Kitapta, Otisabi M Nasebetsiz Li Kiler Ad Yla Parantez Yay Nlar Ndan Okurlara Ula T Nc Kitab Otisabi Dokunakl Temaslar Ise Uykusuz Yay Nlar Ndan KtOtisabi, Merkezde Izerin Yer Ald Bir Kahraman N Yk Lerinden Kesitler Sunar Otisabi Kahraman , Yazar N Kendinden Yaratt Bir Ki Idir Her Ne Kadar Yazar Ndan Ba Ms Z Bir Ki Ilik De Olsa, Okurda Bir Ill Zyon Yaratmay Ba Ar R Ve Bizzat Ya Ad Izlenimini Verir Bu Yan Yla Zellikle Erkek Okurlarda Kendi Ser Venleriyle Kesi Me Noktalar Yarat R, Yk N N Ba Lang C Ndan Ncesi Ve Sonras Bir Manada Okurlar N Hayal D Nyas N Karikat Rize Eder Kad N Okurlarda Ise Otisabi Nin B Nyesinde Erkekleri Daha Yak Ndan Tan Ma Merak Uyand R R Bu Merak, Kad N Erkek Ili Kilerini Ele Tiri Noktas Na Uzanmadan, Maceralar Oldu U Gibi Kabul Etme Iste Idir Bu Yan Yla, Erkek Erke E Muhabbetlere Kad Nlar Da Ortak Eder Lk Kitapta Bir Niversite Rencisiyken S Rt Antas Na Doldurdu U Erzak Kabul Edilebilecek Yk Ler, Ikinci Ve Nc Kitapta Biraz Farkl L K G Sterir Kahraman Gen Lik Hayallerinden Daha Ok Somut Ger Ekleri Ya Ar Lk Gen Lik Deneyimlerindeki K Yollar Giderek Daha Da Kestirmele Ir Bu Kez I In I Ine Daha Ok Ak L Ve Entrika Bir An Nce Bitsin Tela Da Girer Yk Ye Duygular Pek Fazla M Dahale Etmedi Inden Ak L Izgisinde Ilerleyen Maceralar N O Unun Sonunda Hem Kad N Hem De Erkek Kendi Hayatlar Na Hasars Z Iade Edilirler Y Lmaz Aslant Rk, D N N Ve G N M Z N Mizah Dergilerinde Karikat R D Nyas Na Girse De, Izgileri Ve Renkleriyle Genelden Farkl L K G Sterir Otisabi Deki Izgileri Daha Ok Izgi Roman D Nyas Na Yak Nd R Renkleri Ve Izimleriyle De Daha Ok Resimsel Veya Foto Rafla T R Lm Kareler Sunar Bu Kareler T Rkiye Deki Izgi Roman Gelene Ini Yaratan, Karikat Rden Giderek Uzakla Rken Abart S Z, Durumu Tespit Eden Izgi Romana Yakla T R R Sinemasal Bir Izgi Olu TururOtisabi Yk Lerinin Ortak Fikri Udur Otisabi Bir Anti Kahraman N D R D Nle Ve Yar Nla Ilintisizdir Bug N Bunlar Olur, Yar N Da Onlar Kendi D Nyas Nda Kad Nlar Elde Etmek Ya Da Kurtulmak, Evresindekileri Kendi Kar I In Kullanmak I In Evirdi I K K Oyunlar Ve Entrikalar Onu Yar Nki Bir Ba Ka Maceraya Haz Rlar Otisabi Yk Leri, Kad N Erkek Ili Kilerindeki O Ok Zel Anlarda Yarat Lm T R Sonradan Hat Rlanmaz, Ge Mi Ten K P Gelmez, Gelece E Dair D Nceler Yoktur Inde Bulunulan An, Bug N Ve En Fazla Ertesi G Nler Yer Al R Yk Ler K Sad R Gen Bir Erke In, Tam Da Ya Na Zg Maceralar N Pe Ine Tak Ld Nda Ba Ndan Nelerin Ge Ebilece Ine Tan K Olursunuz Ama I Inde Korku Bar Nd Rmaz Olabildi Ince Cesurdur, Hatta Riske Girme Arzusu Vard R Her Gen K Z N Ve Her Gen Erke In Ya Ama Olas L Y Ksek Yk Lerdir Bunlar, Ama Bir Farkla Maceraya Yatk N Bir Ruh Haliniz Kar Cinsi Tan Mak, Onunla Ba Edebilece Inizi Bilmek I In Donan M Lar N Z Olmal D R Nk , Otisabi De Kendi Maceralar N Zdan B Y K Veya K K Anekdotlar Bulaca N Z Kesindir Okurlara, Yk Leri Kendilerine Uyarlama Alanlar Da A Ar Buna, Zaman Ak P Gidiyor Ya Am Yakalamak Gerek Uyar S Da Diyebilirsiniz B T N Bunlar Yk Lerdeki D R St Ve Yak Nl K Kurmay Sa Layan, Neyse O Yu Izen, Zerinde Oynanmam Duygular Ne Kar R