( FREE PDF ) ♿ Madalyonun İçi Bir Psikiyatrın Not Defterinden ♾ MOBI eBook or Kindle ePUB free

Her bir vaka ile hayata ve ya ama dair farkl bir ey rendi im, harika bir kitap Psikolojiye, ileti im ve insan ili kilerine ilgisi olan herkesin okumas n neriyorum G lseren Hoca, ok ak c bir dille yazm , elinizden b rakamayacaks n z. Pek ok ki iye ula mak amac yla zellikle se ilmi gibi duran sade, yal n bir dile sahip yar otobiyografik, zellikle gen annelerin okumas gerekli olan bir kitap nk nas l bir anneden d nyaya gelmi oldu umuz ok nemli, insanlar n ruhsal problemlerinin kayna ocukluk travmalar nda gizli D nyada iki t r insan vard r Biri, beraber olduklar insanlar mutlu edenler, di eri de evresini mutsuz edenler Siz hangi guruba giriyolsunuz Terapide ncelikle hastan n kendisiyle ilgili sorunlar ve ya ad u olumsuzluklar kar s nda kendi sorumlulu unu g rmesi sa lanmal d r nk insanlar n o u, sorunlar n n sebeplerini evrede, yani yak n ili ki i inde olduklar insanlarda, aile ve i evrelerinde arar Bu konuda sorumluluk almak istemezse,terapinin bir yarar olmaz Her birimizkendi ya am bi imimizin sorumlusu ve yarat c s olmak zorunday z. Uzun s re boyunca ok satanlardan olan bir psikiyatristin gizli defteri ni G lseren Buday c o lu nun u kitab ile kar la t r yorum Abart s z s yl yorum Gary Small, G lseren Han m yan nda Pucca k vam nda ancak o derece bir okuma zevki fark bir derinlik fark var Yine o kadar g zel anlatm ki Psikoloji kitaplar n sevenlerin mutlaka g z atmas gerekti ini d n yorum Yazar, g nl k hayatta ad n s k a duydu umuz depresyon, izofreni, panik atak gibi hastal klar n olu um s recini ve sonras n hastalar yla yapt terapileri aktararak bizlere sunmu zellikle hastalar na te his koyarken kurdu u neden sonu ili kileri ger ekten ok ba ar l Small ve Yalom kitaplar n her ne kadar sevsem de bu kitab daha b y k keyifle okudu umu s yleyebilirim Belki de kendi insan m z anlatt i indir Bu konuda kitab n ns z n nde yle diyor Bu day c o lu K kl milletlerin, yine k kl al kanl klar , rfleri, adetleri, t renleri olur Bizden olmayan birinin bizi anlamas n ve anlatmas n bekleyemezsinizOnlar bizi anlamaz, anlayamazlar, onun i indir ki yurtd nda ya ayan T rkler, her t rl bedensel sorunlar na orada are bulurken, ruhsal sorunlar i in memlekete ko arlar ns z nde Irvin Yalom dan da bahsetmi Bu dayc o lu ve kendi insan m z yazman n kendi lkesi okurlar na fayda sa layaca n d nm Kesinlikle okudu um son kitab olmayacak ve di er kitaplar n bir an nce okuyaca m. ( FREE PDF ) ♎ Madalyonun İçi Bir Psikiyatrın Not Defterinden ☹ Y Llard R Panik Atak Ya Ayan Bir I Adam Kendini Peygamber Ilan Eden Bir Doktor Ok Temiz Olmak U Runa Evlerini P Apartman Haline Getiren G Zeller G Zeli K Z Karde Kendini Bildi I G Nden Beri, Babas Ba Ta Olmak Zere, Evresindeki B T N Erkeklerden Dayak Yiyen Gen Bir Kad NA R Ceza Reisi Bir Baban N Fahi Elik Mesle Ini Se En K Z Radyo Ve Televizyonlardaki B T N Ark Lar N Kendisi I In Al Nd N Zanneden Gen Bir Devlet MemuresiD Nyaya K Z Olarak Gelen Ancak Kendini Erkek Hisseden Bir Transseks El Psikoloji ve psikiyatriye olan ilginiz ba lang seviyesinde ise bu kitap ilginizi ekebilir ancak benim gibi merakl s iseniz size verebilece i pek bir ey yok Vakalar Esra Erol programlar ndan hallice, hi bir derinli i olmayan y zeysel tan mlar, yorumlar, olaylar ve insanlar Genellikle aile i i iddet ve sevgisizlik k kenli rahats zl klar nsan 30 y ll k bir deneyimde daha derin analizler, ilgin ve zor vakalar ve bazen y llar s ren s re ler bekliyor ancak sanki herkes okusun diye basit ve y zeysel anlat lm Bir de nerdeyse her gelenin daha ilk seansta bir ayd nlanma ya amas s rekli bir minnet hali, te ekk r fasl itici geldi Merakl s iseniz Irvin Yalom okuyun derim Bir psikiyatristin klinigine gelen hastalarin yasadiklarini anlatan bir kitap Bazi danisanlarin tedavi sureleri uzun tutuldugu icin onlara daha cok yer verilmis Fena degildi ama Irvin Yalom un kitaplarindan sonra biraz basit geldi Buna ragmen okunabilir listesine eklenecek kitaplardan biri olmaya aday. Bir ok ya anm hikayenin k sa k sa topland , baz lar n n daha uzun ve detayl tutuldu u bir kitap Genelde ba ar hikayeleri uzun, ba ar s zl klar k sa tutulmu Biraz da yazar n bu kitab nda kendisine vg lerini biraz abart l buluyorum Elbette ba ar s tart lmaz bir Doktor ama biraz subjektif olabiliyor insan kendini anlat rken nerim, daha az hikayenin daha uzun tutulmas , aksi halde k sa hikayelerdeki merak etti im detaylara ula mak m mk n olmuyor Elinize sa l k G lseren Han m Di er kitaplar n zda g r mek zere Olduk a iyi ok ey rendim okuduklar mdan, insanlara, duygulara ve ruh hastal klar na dair.Yaz m dili basit, okunmas kolay.Daha fazla rnek olabilirdi.Sondaki okuyucu mektuplar na da gerek yokmu sanki. Yurdum insanindan Psikoanaliz hikayeleri,hastalar ve ruh doktorunda tezahur eden duygu ve dusunceleri cok guzel bir olusumla kurgulamis