!Download Pdf ☪ Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne: Seçme Yazılar ☨ PDF or E-pub free

!Download Pdf ⚔ Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne: Seçme Yazılar ♷ Ben Sevgiden, Sevin Ten S Z A Mak Istemez Miyim, Delice, Lg Nca, I Im Ta A Ta A, Bir Sevin Ten S Z A Mak Istemez Miyim Ben Sevin Li Adam M Bu D Nya B Yle Olmasa, B Yle Kara, Karanl K Olmasa, Ben Sevin Ten Ta Ar Co Ard M Yarad L M Karanl Ktan Ok Ayd Nl A, Ac Dan Ok Sevince Ne Are, Ne Are Ki Sevinmek Gelmiyor Elimden Dostluktan S Z A Mak, Ne G Zel Bir Dostum Var S Cac K Eli Var Sevgi Dolu G Zleri Var Ne G Zel Yalans Z, Salt Sevgi Dolu Bir Insan Eli S Kmak S Cac K, S Cac K Ben Deli Olurum, Insanlar Karanl K Karanl K, Ku Kulu Bakt K A Bana B T N Insanlar Ku Kusuz, Korkusuz, Kar D Nmeden, D Manl K Ge Irmeden I Lerinden Baksalar Biribirlerine Nsan, Ne Olur Biliyor Musunuz, S Cac K Bir Bahar G Ne Inin Bahtiyarl Nda Duyar Kendisini Bahar G Ne Inde Bir Sevin I Inde Gerinir Nsan Bir Bahar I E I Temizli Inde Olur B Yle S Yl Yor Ya Ar Kemal Bu Sat Rlar N Ge Ti I Yaz N N Ba L Sevmek, Sevinmek, Yi Eyler St Ne, Kitaba Ad N Da Veriyor Yap Kredi Yay Nlar N N Do An Karde Ilkgen Lik Dizisinden Yay Mlanan Kitap, Edebiyat N H Manizm Zerine Kuran, T Rkiye Edebiyat N N B Y K Ustas Ya Ar Kemal In Edebiyat, K Lt R Ve Zg Rl K Zerine Temel D Ncelerini Gen Lere Tan Tmak I In Se Ilen Yaz Lardan Olu Uyor Bu Ba L K, Hen Z Ya Ar Kemal Edebiyat Yla Tan Mayanlar I In, Onun D Nyaya Yakla M N Zetliyor Bir Insan, Bir Yazar Ve Bir Ayd N Olarak Hayattaki Duru Unu Oldu U Kadar K Kleri As Rlar Ncesine Dayanan Olay Ve Duygular Ac , Yoksunluk Ve Isyanla Harmanlayan Anadolu Ve Ukurova N N K Lt R Nden Beslenerek Yaratt Co Kulu, Zengin Ve Evrensel Dilini De Ele VeriyorSevmek, Sevinmek, Yi Eyler St Ne, Ya Ar Kemal In Daha Nce Yay Mlanan Baldaki Tuz, Zulm N Arts N, A Ac N R Ve Ustad R Ar Kitaplar Ndan Se Ildi Lki , SonuncusuY L Na Ait, Onun D Nce Evrenine Ayna Tutan ToplamYaz Ve Konu Madaki Ele Tirel Tav R, Ayn Zamanda T Rkiye NinY Zy L N Ikinci Yar S Ndaki Egemen Politik, D Nsel Yap S Na Da Ayna TutuyorHer I In Ba N N D Nce Namusu Oldu Unu S Yler Ya Ar Kemal Bence, Bat Bat Dedikleri, D Nce Namusuyla Ba Lar, Onunla Biter D Nce Namusunun Bitmedi I, Geli Medi I Yerde, Hi Bir Iyilik Bitmez, Geli Emez Tembellik, Bilim, Masallar, Korkular, K Lt R, Zg Rl K, Sinema, K Y Enstit Leri, Gericilik, Ilericilik, S M R D Zeni, Ukurova, Sanat, Fke, Folklor, Do A, Retmenler, Kinci D Nya Sava , Vicdan, N Kleer Tehlike, Dostoyevski, N Z M Hikmet Ve Daha Nice Ki I, Konu Ve Fikir Kimi Co Kuyla, Kimi K Sk Nl Kle, Kimi Ba Kald Rarak Kaleme Al Nsa Da, Hepsinin Temelinde Sevgi Var inde birka daha didaktik deneme olmakla beraber okuduk a Ya ar Kemal in edebi ki ili i de ortaya k yor, harika tasvirleriyle Anadolu insan n Ya ar Kemal in g rd gibi g rebilen, onun kadar samimi betimleyen bir yazar daha yok san yorum Di er taraftan 1960 l y llarda dile getirmi oldu u memleketle ilgili siyasal, k lt rel, sanatsal, toplumsal meselelerin 2018 T rkiye sinde hala ayn durumda oldu unu g rmek kendisinin fikri y n ne sayg yla birlikte ne yaz k ki derin bir yeisi de beraberinde getiriyor Ya ar Kemal i neden bu kadar ok sevdi imi onun s zleriyle s yleyecek olursam Bilin li olarak ben de ayd nl n t rk s n , iyili in, g zelli in t rk s n , minnettarl n t rk s n s ylemek istedim. Benim k y mde, hi olmazsa bir Karacao lan iiri bilmeyene, o bir aptald r, diye k z vermezlerdi kolay kolay. O Karacao lan ki, derdim var birbirinden ayr lmaz Bir ayr l k, bir yoksulluk, bir l m , demi ti.Ve imdi bug nk d nyada bir iir, bir roman okumam ok ki i var K t , irkin bir epope olamazd Halk onu birka y l hi dinlemez, kusard imdi televizyonlar k t dizilerle, k t t rk lerle, k t oyunlarla dolu Halk n elinden hi bir ey gelmiyor Her y n yle, beyniyle, y re iyle gece g nd z y kanan bir insanl k 1984 G teborg Kitap Fuar a konu mas nda bir b l m Hele bizim ukurovada destanc u ramam k y yoktu Olamazd da Destanc u ramam , saz airi gitmemi k y ilkel, yaban l say l rd Ve k yl ler k ylerine destanc geldi inde toy d n eylerlerdi Ve en severek dedikleri para, k ye u rayan destanc ya verilen parayd Destanc lar evlerinde konuk etmek i in k yl ler yar a girerlerdi Bir destanc n n bir eve konuk olmas , o ev sahibi i in ku aktan ku a a s recek bir onurdu yle bir d n yorum da, benim d nyamda, hi olmazsa tek bir destan sonuna kadar dinlememi , o d nyan n i inde d cennetlerine girmemi bir ki i bulunabilir miydi Hi sanm yorum Benim k y mde, hi olmazsa bir Karacao lan iiri bilmeyene, o bir aptald r, diye k z vermezlerdi kolay kolay O Karacao lan ki, derdim var birbirinden ayr lmaz Bir ayr l k, bir yoksulluk, bir l m , demi ti Ve imdi bug nk d nyada bir iir, bir roman okumam ok ki i var K t , irkin bir epope olamazd Halk onu birka y l hi dinlemez, kusard imdi televizyonlar k t dizilerle, k t t rk lerle, k t oyunlarla dolu Halk n elinden hi bir ey gelmiyor Her y n yle, beyniyle, y re iyle gece g nd z y kanan bir insanl k T m insanl n okumas gereken bir kitap lkemizde, yazar n belirtti i eski tarihlerden bu yana, hi ama hi de i ikli in olmamas da ayr ca ilgin ve z c Her kesim insan n, mutlaka ama mutlaka okumas gerekli oldu u, okuduktan sonra da bir ok d nce ve g r n n de i ece ini tahmin eti im bir kitap K sacas okuyun, okutun. Yurdumuzda toplui ne daha yeni yeni yap l yorsa, hep gericilerin y z nden.Teknik ilerili e kar koymalar n n sebebi neydi Din elden gidiyor, diye tutturmu lard zaman nda olanlar n u anda da e itlenerek devam etmesi z c geldi bana Yine de hala umut var. Dostoyevski,Dadalo lu,Karacao lan, Shakespeare, Homeros, James Joyce, sanat,toplumsal ger eklik,hayk ris,sevme sevinme,mutluluk,h zun ne ararsam vardi bu yazilarda Abi kardes sohbetteydik sanki anlat yordu kendi ukurova s ni ben de dinliyordum g zel g zel Ne an lari ne an lar Harika bir sohbeti bizden esirgemedigi icin cok tesekkurler Deli Kemal Ya ar Kemal in edebiyat ve k lt rler zerine sundu u temel d ncelerinden olu an bu kitapta yazar d nyaya yakla m n on dokuz ayr ba l kta ele al yor Yaz lardan ilki 1960, sonuncusu ise 1993 y l na ait Yazar n d n d nyas n merak edenler i in tavsiye edebilirim De erlendirme puan m ise 3.5 tan 4. Ben bu kitabi Yaasar Kemal in diger eserlerini okumadan tanisaydim, yazar hakkinda tereddute duserdim Kesinliikle en az birkac romani okunduktan sonra bu kitap okunmali. Hikaye ya da romanlar yla tan d m ve sevdi im bir yazar n kurgu olmayan yaz lar n okumak bende her zaman b y k bir heyecan yaratm t r nk bu yaz lar sayesinde kurgular yla sevdi im yazarla bir samimiyet geli tirebilece im, onu daha iyi anlayabilece im hissine kap l r m te bu kitab okumak da bana hediye edilmi olsa da b yle bir motivasyonun eseridir.Hen z sadece 2 kitab n okumu olsam da d nyaca nl yazar m z Ya ar Kemal merak etti im bir karakterdi Bu kitap sayesinde kendisinin beslendi i kaynaklar , olaylara yakla m n , d nya g r n biraz da olsa anlama f rsat buldum Ve bu anlad klar mdan memnun da oldum, Ya ar Kemal in yeni kitaplar n okumak hevesi uyand i imde Belki biraz garip g r nebilir ama kitaba biricik ele tirim olduk a ince olu udur Ke ke daha ok konu hakk nda daha ok yaz olsayd da yazar m z n fikirlerinden daha fazla faydalanabilseydik Bir, bilemedin iki oturu ta okunabilecek ince, keyifli ve faydal bir kitap.