[[ DOWNLOAD EPUB ]] ✑ Yüksek Doz Gelecek ⇲ PDF eBook or Kindle ePUB free

Y ksek Doz Gelecek, be yazar n be k sa bilimkurgu roman n n bir araya geldi i zg n bir proje Funda zlem eran ve Serdar Y ld z n kat ld , internet zerinden yay n yapan bir programa k sa s reli ine Orkun U ar n da kat lmas yla ortaya km hayli ilgin bir proje bu ayn zamanda lk ba larda 25 yazarla ba layan projedeki kat l m say s , baz yazarlar n yo unluktan, baz lar n n ba ka projelere kat lmas ndan, baz lar n nsa vazge mesinden dolay azalm ve sonu ta bu kitaba dahil olan be yazar kalm.Proje her yazar n ayr ayr birer k sa roman yazmas ndan ok, birbirlerine edit rl k yapmas yla da epey de erli ve b y k ihtimalle ortaya bu kadar g zel i ler kmas n n sebeplerinden birisi de bu Laf uzatmadan bir zet ge ecek olursak, hem bu roman ortaya karan fikri, hem tak m al mas n , hem de i erdi i k sa romanlar son derece be endi imi s yleyebilirim Kitab n edit rl n stlenen Ay eg l U an a buradan kocaman bir te ekk r etmek istiyorum Son zamanlarda okudu um kitaplar i erisinde yaz m hatas i ermeyen tek kitab n Y ksek Doz Gelecek oldu unu g n l rahatl yla s yleyebilirim Sadece kitab n sonunda yer alan Gelece in Tarih esi k sm nda birka yaz m hatas bulunuyor, onun d nda kitap kimi yay nevlerine ders kitab olarak okutulacak nitelikte tertemiz.Bask ise Alt n Kitaplar n ad na yak acak ekilde gayet zenli ve romanlar birbirinden ay ran ara k s mlar n tasar m da bir o kadar ho Ayr ca G lhan Ta l taraf ndan yap lan kapa da ben gayet be endim, ama be enmeyenler de olacakt r.E er bilimkurgu seviyorsan z Y ksek Doz Gelecek kesinlikle g z atman z gereken bir kitap zellikle lkemizde bu alanda g zel i ler yap labildi ini g stermesi a s ndan da son derece nemli ve de erli bir proje.Eserde eme i ge en her yazara, yerli bilimkurgumuza katt klar bu harika eserlerden dolay Kay p R ht m olarak te ekk r ederiz Ayr ca, az bulunan t rden bir projeyle de onlar bir araya toplamalar ndan t r , her birinin ayr ayr ellerine sa l kT rker BE E ncelemenin tamam i in [[ DOWNLOAD EPUB ]] ☔ Yüksek Doz Gelecek ⇰ Ay N D Hi Ocuklar , Asteroid Madenci Klanlar , Uzay Korsanlar , Mars Ift Ileri, Ven S N U An Kentleri, Merk R N Silah T Ccarlar , Ku Ak Tesinin Cesur K Ifleri Mplantlar, Hibridler, Klonlar, Robotlar, Androidler, Humanoidler, Sibernetikler Gelece In Tarih Esinden Ka Amazs N Z Belki Ocu Unuz Mars A G Edecek, Belki Torununuz Ganymade De Do Acak Uzay Sava Lar Nda, Madenci Kolonilerinde, L Mc L Gezegenlerde Ter Ve Kan Ak Tacak Soyunuz Belki Siz Bile Bir Uzay Gemisinde Ya Ama Tekrar G Zlerinizi A Acaks N Z Yleyse Y Ksek Doz Gelecek Y Klemesi Ba L Yor Asteroid Ku A Tesine Giden S Radan I I, Insan Korkular Yla Tan An Uzayl , D Nya Y R Ngesinde G Revli Ajan, Uzay Bo Lu Undaki Karavan Nda Ya Ayan Gezgin Veya Ven S N U An Kentlerinde Partilere Kat Lan M Hendis Olmaya Haz R M S N Z Be Yazardan Be Bilimkurgu K Sa Roman I Eren Bu Kitap, Lkemizde Ve D Nya Da Rne I Az G R Len Bir Formatta Kar M Za K Yor Gelecek D Nden Daha Yak N, Imdiden Daha Ger Ek St Ba L Kitab N Amac N En Iyi Bi Imde Zetliyor Zira T Rk Insan Na Gelece In Art K Her Zamankinden Yak N Oldu Unu Ve Bu Gelecekte Var Olabilmek I In Haz R Olmak Gerekti Ini Hat Rlat Yor Ya Hayal G C M Zle Bir Gelecek In A Edece Iz Ya Da In A Edilen Gelece In Harc Olaca ZUmut Alt N K Pr Alt Funda Zlem Eran Phobos Orkun U Ar Demiz Y Ld Z G Kcan Ahin Karavanlar A Serdar Y Ld Z Alt Ve St 2017 nin Ocak ay nda Alt n Kitaplar etiketiyle piyasaya kan Y ksek Doz Gelecek, daha nce yerli yaz n m zda pek fazla rne ini g rmedi imiz bir al ma inde be farkl yazardan be k sa roman novella bar nd ran kitap, hayal g c n n ba ka ba ka diyarlar na yelken a mak isteyenler i in tad na doyum olmaz bir ziyafet vaat ediyor Zaten k sa romanlar n en g zel taraf , okurunu i ine ekecek kadar bonk r, tad n damakta b rakacak kadar da cimri olmas d r Y ksek Doz Gelecek bu dengeyi ba ar yla yans t yor ve t r sevsin ya da sevmesin t m okurlar n ilgisini ekebilecek n veler bar nd r yor te yandan projenin ortaya k hikayesi de anlat lmaya de er 8 Nisan 2015 tarihli Mutant Ser e program n n konuklar aras nda Funda zlem eran ve Serdar Y ld z vard r lerleyen saatlerde Orkun U ar da programa ba lan r Konu 2001 y l ndan beri bir ok yazar yeti tirmi Xasiork l ms z yk ler Kul b ne ve o zamanlar grup a ger ekle tirilen al malara gelir Edebiyat tanr lar n n bir l tfu olsa gerek ki, ekip eski g nlerdeki gibi m terek bir projeye imza at p atamayacaklar zerine sohbete ba lar Tabii herkes bu kadar istekliyken, projenin ilk tu las da orac kta at lm olur Her yazar kendine G ne Sistemi nden bir yer se ecek ve bu yeri merkez alan bir kurguya giri ecektir Yolculuk 25 yazarla ba lar, ama bir o u e itli nedenlerden dolay projeden ekilince ipi 5 yazar g sler Umut Alt n, Funda zlem eran, Orkun U ar, G kcan ahin ve Serdar Y ld z zellikle ba ndan sonuna dek projeyi sahiplenen ve olgunla mas na nayak olan Orkun U ar n hakk n teslim etmek laz m Gelecek d nden daha yak n, imdiden daha ger ek slogan yla raflar ndaki yerini alan kitap, hayal g c y ksek gelecek tasvirleri ve unutulmaz karakterleriyle son zamanlar n en ak lda kal c derlemelerinden biri Yerli bilimkurgu edebiyat n n ula t tay g zler n ne sermesi bir yana, T rk yazarlar n gelece ine dair umut yla dolmam z da sa l yor stelik bu sadece bir ba lang projesi E er i ler yolunda giderse, distopya ve post apokaliptik temal devam projeleri de hayata ge irilecek Dolay s yla Y ksek Doz Gelecek sadece bir derlemeden ibaret de il, ayn zamanda yerli bilimkurgu edebiyat n n prestijini de omuzlama iddias nda Hal b yle olunca bize de hem destek, hem sahip kmak d yor.Ay n d hi ocuklar , asteroid madenci klanlar , uzay korsanlar , Mars ift ileri, Ven s n u an kentleri, Merk r n silah t ccarlar , ku ak tesinin cesur k ifleri Y ksek Doz Gelecek te herkes i in bir gelecek var.Tamam n buradan okuyabilirsiniz ok g zel, ok ba ar l bir proje sundu unuz i in te ekk rler Umar m ikinci etap fazla bekletmez. Efsane bir kitap olmu Birbirinden g zel ve s r kleyici k sa romanlardan olu an, bir bilimkurgu ziyafeti Kaliteli, yarat c , etkileyici yerli bilimkurgu roman c k lar okumak istiyorsan z Y ksek Doz Gelecek e bir ans verin Yabanc muadillerinden a a kal r yanlar yok Projede eme i ge en herkesin ellerine sa l k.Kendi ad ma Funda zlem eran n Phobos u derlemenin en iyi halkas Gotik Edebiyat bilimkurguyla birle tiren nefis bir al ma T ylerim diken diken okudum Funda n n ustal k eseri.Umut Alt n n K pr alt adl eseri, kendi ba na bir roman olarak yay nlanabilecek kapsamda Okurken bir an bile s k lmak m mk n de il Kendi d nyas n ok g zel kurmu Dudakta daimi bir g l mseme b rakan mizahi, kendine g venen bir anlat m var Devam n da okumak isterdim Karavanlar a , yazd ilk yk lerden bu yana yazarl ndaki geli imi gururla takip etti im G kcan ahin in en olgun eserlerinden Her eyden nce, ok g l bir karakter anlat s Diliyle, kurgusuyla, her biri incelikle kurulmu karakterleriyle ok ba ar l Orkun U ar n Demir Y ld z adl k sa roman yarat c , karanl k, h zl Belki biraz fazla h zl Edebiyat evrelerinde Metal F rt na dan dolay kendisine nyarg yla yakla anlar bulunsa da, U ar n k t bir metnini okumu lu um yok Kurgular n hep incelikle, zerine ok a d nerek kurar Demir Y ld z da da durum b yle S rprizli, k vrak olay rg s , aksiyonu, mitolojik g ndermeleri, sosyolojik tespitleriyle nitelikli bir eser Yer yer fazla karanl kla sa ve kurgu kendi h z na yeti emese de severek, bir rp da okudum.Serdar Y ld z n Alt ve st a k as herkese g re de il, bana g re de de il Hard sci fi tabir edilen, bilimkurgunun bilim k sm n n yani teknik ayr nt lar n daha yo un oldu u alt t r kapsam nda de erlendirilebilir Kendi ad ma, bu eserde dengenin iyi kurulamad kan s nday m, nk teknik detaylar takip etmeye al maktan hik yeye kendimi kapt ramad m Hep d ar dan bakt m Nitelikli bir eser asl nda, olay rg s ve karakterler iyi kurulmu , Serdar Y ld z n iyi bir yazar oldu u her t rl detayda kendini g steriyor ama s yledi im problem maalesef benim Alt ve st keyifle okumam b y k oranda engelledi Bu konuda benimle hemfikir olmayan okurlar mevcuttur, kendileri roman n ele ald bilimsel unsurlara daha a ina olduklar i in hik yenin i ine rahatl kla girmi olabilirler, bilmiyorum Her hal karda, Y ksek Doz Gelecek derlemesi i inde b yle bir esere gerek vard belki de.Projenin olu umuna vesile ve yard mc olan herkese minnetlerimi sunar m Yerli bilimkurgu alan na b y k katk sa layan, bilimkurgu edebiyat m z geli ti inde temelleri aras nda say labilecek bir al ma lgililere neririm. En sevdi im hikaye Karavanlar a oldu Bir nedeni di er hikayelerin aksine bu hikayedeki ana karakter se ilmi bir ki i de ildi Gayet s radan bir adam n hikayesiydi Ve uzay bo lu unda karavanlar i inde ya ama fikri ok ho uma gitti Bana biraz Fallout u hat rlatt ndan da ayr sevdim san r m.K pr alt sevdi im ikinci hikaye oldu Olduk a ak kan ilerleyen ve merak uyand rarak devam eden bir hikaye idi zellikle hikayenin sonunu ok be endim Kitab alma sebebim i erisinde Funda zlem eran n olmas yd Ecel roman nda beri yaz lar n takip ediyorum Tekni i ve kelimeleri kullan tarz olduk a etkileyiciydi benim i in Konuyu pek sevemedim ama tekni i tart lmazd.Alt ve st adl hikayeyi okurken nedense bir yerde koptum ve sonra ne oldu unu hi anlamad m Demir Y ld z a k as hi sevemedim Ba lang c ok g zel olmas ra men Se ilmi Ki i karakteri ve hollywoodvari dialoglar a r derecede beni so uttu.Umar m devam gelir rnek bir al ma. Her romana bir y ld z, lkemdeki bilimkurgu eksikli ine ila gibi geldi i i in kitaba toplamda be y ld z verdim Kaleminize sa l k. Be yazar n n d rd n az ok tan d m, bildi im ve T rk yazarlar n elinden kma bu g zel bilimkurgu kitap, bizden de bu t rde ok g zel eyler yaz labilece ini ispatlamaktad r Unutmayal m, Jules Verne ile b y yen Avrupa, Amerika uzayda, hayalg c asla ve asla g z ard edilmemelidir Yazarlardan Orkun U ar n bir toplanmam zda anlatt Star Trek te sadece Amerikal kaptan olursa biz yokuz olay n hi unutmad m ok da hakl yd Sonu ta devam n bekledi imiz bir kitap bu. K sa romanlar n hepsi ok ba ar l zellikle k pr alt s r kleyici oldu u kadar a rt c ve g zel bir fikir zerine kurulmu ince i lenmi bir roman Phobos ise fikir ve kurgu olarak ok yarat c olmas na ra men klasik kitaplara yo un referanslar ve al nt lar y z nden s k s k kendi yaz n karakterinden uzakla yor Alt st ve Demir Y ld z hikayelerindeki se ilmi ki i kahraman ve anti kahraman karakterlerinin kendi se imleri sand klar fakat ask nda nceden belirlenmi eylemleri sayesinde distopik bir evrende g receli olarak mutlu sonlara var lmas ilgin olmu.Karavanlar a nda tek bir karakterin sonsuz uzay bo lu unda ge en tekil hayat n sonunda nas l anlamland rd n ise a rarak okuyacaks n z Kitap be par a olmas na ra men ok be endim, Phobostaki yava l k ve di er eserlere yap lan at flardan t r hissetti im kopu y z nden 4 5.