[Free Epub] ⚖ Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi ♿ Franzbielmeier.de

Bar nl , bundan nce hi rastlamad m bir netlikte T rkl k halinin ne oldu unu ve T rkiye nin yaz l olmayan kurucu anayasas say labilecek T rkl k S zle mesi mi ABD deki beyazl k al malar ndan yola karak anlatm Okumay zorla t r c tekrarlar, baz nermelerin yeterince temellendirilmemi olmas ve rneklemedeki eksikliklere ra men okunmas gereken bir kitap Herhangi bir zamanda bile bir ok T rk rahats z edecek ve g rmezden gelinmesine a r lmayacak bu kitab n, milliyet ili in kat bir ekilde uygulamada oldu u bir d nemde km olmas okunmas n ve tart lmas n daha da zorla t r yor san r m Ama T rkiye de ya ayan s zle me i i ya da d , T rk ya da T rk olmayan herkesin kendisiyle y zle meye haz r bir ekilde okumas ne de iyi olurdu [Free Epub] ♿ Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi ☪ G Ndelik Davran Lar M Z , Eyleme Tarz M Z , Toplumsalla Rken Sergiledi Imiz Performanslar , Konu Ma Ve Hatta Susma Bi Imimizi Belirleyen Etkenlerin O U Zaman Fark Nda Bile De Iliz Ne Var Ki, Bunlar Yaln Zca G Ndelik Hayat M Z De Il, Ayn Zamanda Tarihin Uzun Haf Zas Ndaki Siyasal Konumlar M Z Ve Tercihlerimizi De Etkiliyor Te, O U Zaman Bilin D D Zeyde Ya Anan Bu K Rl N Siyasal Anlamlar Zerine D N Yor T Rkl K S Zle MesiBar Nl , T Rkiye Nin Yaz L Olmayan Esas Anayasas N , Yani T Rkl K S Zle Mesi Ni Tarihsel Er Evesi, I Leyi Bi Imleri, Yaratt Imtiyazlar, Zorunlu K Ld Performanslar, Do Urdu U Sorunlar Ve Kar Kar Ya Kald Kriz Ba Lam Nda Ortaya Koyuyor Beyazl K Al Malar Ndan Duygular Sosyolojisine Kadar Kapsaml Bir Er Evede, T Rkiye Nin Kanayan Yaras K Rt Sorunu Ve Ermeni Soyk R M Ndan Bar In Akademisyenler E Kadar E Itli Meseleleri Ele Alan Nl , Siyasal Yelpazenin Ok Farkl Noktalar Nda Duran Ki Ilerin Bile Yeri Gelince Nas L Ayn Paydada Bulu Abildi Ini Sarih Bir Ekilde G Zler N Ne Seriyor T Rkl K Ad Alt Nda Topaklanan Benlik Mitoslar N Yerle Bir Eden Bu Kitap, Okurunu G Ndelik Davran Bi Imlerini, Rit Ellerini, Performanslar N Sorgulamaya Davet Eden Bir Demir Leblebi, Negatifinden Bir T Rkiye Tarihi Bar nl draws a parallel between Whiteness and Turkishness in the ethno social, not civil term with regards to their particular lenses Turks will look at the world as Turks even if they don t consider Turkishness as an important part of their identity e.g Turkish communists, liberals and Islamists He thus criticizes the inherently Turkish knowledge creating processes, especially with regards to Kurds, which resonated with the arguments of Foucault, Said, and many postcolonialist scholars.As far as I understood, he likens the current crisis of Turkishness to that of Whiteness in reference to their respective reactions and fears towards the once enslaved and now liberated other For example, just like White nationalists complaining about White genocide or being unable to be proud of their whiteness at least publicly , nl says Turks have a similar fear now that they are no longer the ruling race , so to speak I m sure you ve heard many nationalist Turks saying it s now like a crime to say I m a Turk or Kurds will soon exceed Turks and we will become a minority in our own country and so on But anyway, apart from this argument he presents a very detailed and nuanced historical timeline starting with late Ottoman Empire starting to exclude and ethnically cleanse non Muslims as Ottomanism fails and continuing in republican Turkey that excluded its Muslim citizens who rejected becoming Turks, whereas it didn t even give such an option to non Muslims and condemned them to otherness by birth A Muslim Kurd, Circassian, Albanian, Bosniak, etc has the right to become a Turk by linguistically and culturally assimilating and adopting the state ideology, but say an Armenian, a Jew, an Anatolian Greek will always be a gavur and won t be accepted as a Turk no matter how hard one tries Turkish Jews are a great example of this They want to be Turks, but they simply can t.The book is very interesting and offers a lot of insight Definitely the work of an intense study and reflection at the hands of a very talented and bright academic That being said, I think he is overgeneralizing and repeating the mistake of whiteness studies scholars to some extent If you re a Turk, you can never be objective, so you have to free yourself from that burden by accepting my particular ideology I don t it s that essential and one can be a decent scholar while being a Turk I can change my mind though Still thinking about it I highly recommend it for those who can read Turkish Overall, just great 10 10. Yazar, i erik on numara be y ld z Bir y ld z kitabevinden k rd m Bir redakt r tutun ne olur yanl kesilen kelimelerden, havaya u an bo luklardan, l zumlu l zumsuz b y k harf kullan mlar ndan g z m kanad. Nas l tavsiye etsem bilemedim. Kurdugum modelde,Musluman Turk devletinin ve milletinin sosyo olusumuna sozlesme kavramiyla bakiliyor.Bu bakis acisinin etnik temizlik , ulusal kurtulus savasi, devlet insasi gibi buyuk olcekli sureclerin arkasinda yatan tarihsel ve toplumsal , dusunsel ve duygusal dinamikleri gormemizi kolaylastirdigini dusunuyorum Yazarin belirlemis oldugu bu amac tumuyle gerceklesmis Alintilamak istedigim cok fazla tarihsel saptama var ama beni en cok dusunduren ve etkileyenlerden biri tarihimizin kirli sayfalari sayabilecegimiz bir cok vakada bu hadiselerin yalnizca iktidar eliyle ve kudretiyle degil, cogu zaman iktidardaki guclerin ,halkta olusan ve kimi zaman siddete donusen kin,nefret ve ofke duygulariyla birlikte hareket ederek kendine haklilik zemini yaratmasi ve sonrasinda da bu haklilik duygusuyla ustunun kapatilarak unutulmaya biraktirilmasi oldu Kendisiyle, yakin tarihiyle , vicdani ve adalet duygusuyla yuzlesmekten ve dusunce dunyasinin kapisini aralamaktan korkmayanlarin mutlaka okumasi gereken bir kitap Akademik olmayan gayet anlasilir bir dille yazilmis olan bu kitabin , bundan sonraki yakin tarihimize yonelik tarih ve sosyoloji calismalarina da ilham vereceginden hic kuskum yok. Bar nl , T rkiye nin kurulu s zle melerine ili kin dikkatle okunmas gereken bir al ma ortaya koymu Amerika da yap lm Beyazl k al malar metodolojisi zerinden T rkiye de yaz l olmayan T rkl k haline ge i yapan al ma, Osmanl mparatorlu unun son d nemlerinden g n m ze ge i e ili kin tarihsel arka plan da ele al yor.M sl manl k s zle mesi, T rkl k s zle mesi, krizler ile birlikte hem tarihsel arka plan, hem de ki isel alg lar n zla ilgili bilgilenme sorgulama olana sunan bir kitap T rkl k S zle mesi Mutlaka okunmas , tart lmas gereken bir kitap kinci okuma notlar nl n n kitab , sa lam bir metodoloji zerine kurulu, kurulu s zle mesine ili kin tarihsel a klamalarla lkenin en nemli sorunlar n ele al yor.Etnografik rnek say s ndaki d kl k, demografik da l m zay fl kitab n de erini azaltm yor Yazar n bak , zellikle s zle meden yararlanan, evrensel ayd n n bilmeme hali mi y kabilecek nitelikte oldu undan ok tart ma yaratmas beklenir Ancak, bu konuda da bir sessizlik g r n yor Okumama hali mi Okumam gibi olma hali mi Okuyunuz, okutunuz, tart n zTekrar okunmak zere, kitapl kta yerini ald