{DOWNLOAD EBOOK} æ Huzur Sokağı Ï eBook or E-pub free

K k rt c ve tekile tirilmi Bu kitab okuyaca ma A k ve dram konulu eski bir ye il am filmini izleseydim daha verimli olurdu. Al nt d r manl han mlar ve gen k zlar, daima m tevekkil ve kanaatkar olmakla tarihte en mutena yeri i gal etmi lerdir Kanaat, kad n n ziynetidir O, madd olan her e yadan daha k ymetli ve daha de erlidir ger ek m n s nda K yafet mevzuuna gelince, soka m zda mazbut giyimli, imanl ve as l gen k z ve han mlar m z n, Avrupa n n sokak fahi elerinden farks z k yafetteki benliklerinden kopmu , a k sa k, mini etekli, m stehcen k yafetli bu nev s fli kad n ve k zlara g pta nazarlar yla bakarak, bu kepaze k yafetli kad n ve k zlar kendilerine rnek alabilecek kadar k lebileceklerini d nmeyi dahi abes g rmekteyim Al nt d r Gibi bir romand r Ruhani, dini edebiyat n hi var olmamas gerekti i gibi bir iddiada bulunmayacak olsam da, bu kadar dar g r l bir yakla m ve kin beni ok a rtt Hani ho g r nerede demek istedim yazar han m n kendisine. Ergenlikte ne bulsam okurdum.. bu le kitab okumadim ama bff im Meryem buna s per bir review serisi yapt bkz berbatt uzun zaman nce okumu tum fakat bu aralar youtube da bir kanalda ok e lenceli bir ekilde yorumlan yor bu kitap, o videolar n zerine okuduklar m canlan nca ba karakter feyza n n dad s yla ilgili bir eyler yazmak istedim yle ki feyza n n dad s hi de kitapta anlat ld gibi cennetlik, iyilik perisi bir kad n de ildi bir feyza ile bilal in evlenmesine mani oluyor, ekme ini yedi i kap ya ihanet ediyor iki o kap dan kovulmamak i in senelerce bunu itiraf etmiyor, evlenmesini bozup mutlulu una engel oldu u k za lene kadar kendini bakt r yor sinsi sinsi tam bir ark kurnaz gibi l m n onu almas na yak n, st ndeki vebali atmak i in her eyi itiraf ediyor, ya l ve l m d e indeki bir kad na elbette ac naca i in helalli ini de al p tahtal k y yle boyluyor oh ne ala i tabii ki dad m z ba a k bir g nahkaaar bir utanmaaaz olmad i in yapt bu hainlik bile masumane bir i mi gibi anlat l yor kitapta berbatt demi miydim ok g zeldi yaa..Bilal ve Feyza bin a klar , d n mleri, kararlar ve elbette ki abalar ok icliydi Insan bu kadarda olmaz dedi i yerde tekrar ve tekrar sinanir bunun en g zel rneklerinden biriydi hikayeleri.Hilal i in okul d nemi ok k t gecsede g zel g nleri golgelenerek bitti kitap Ama ya anan her eyin bir yeri oldu u gibi bunun da bir kar l vard r elbette. Huzur Soka Y llar evvel ocuk ya mda dizisini izledi im ve akl mda hayal meyal yer etmi Huzur Soka n n bir cildini sahafta g r nce hemen ald m ve okumaya ba lad m Asl nda darkkbooks ile beraber okuyacakt k ama k smet olmad ule Y ksel enler in d nemin sansasyonel ki ilerinden oldu unu ve slam a s ndan nemli faaliyetleri oldu unu bilmekle beraber, bu kitab n yazar oldu undan bihaberdim sterseniz kitap yorumuna ge meden evvel k saca yazar ve o d nemin artlar n anlatay m, zira g z n nde tutarak de erlendirmek daha do ru olacak 1938 Mersin do umlu, k k ya lar ndan bu yana okuma hevesiyle dolu bir k z ocu u Ortaokul 2 deyken okulu b rakmak zorunda kalmas na ra men kendisini geli tirmeye hep devam etmi 1960 l y llarda dergi ve gazetelerde yaz yazmaya ba lam , bir dernekte yapt ilk konu mas n n ard ndan T rkiye yi etkisi alt na alan konferans ser veni de ba lam 1967 de onun cesaretlendirmesi ile Ankara niversite sinde ilk kez bir kad n hoca ba rt l olarak ders vermi S ylevleri ve yaz lar sebebiyle bir s re hapis yatm 1969 da Huzur Soka ilk kez Bug n gazetesinde tefrika edilmi Gelelim kitap yorumuma Okudunuz mu, konuya hakim misiniz bilmiyorum ama ok nemli noktalara de inmi enler Ben siyasi g r m belirtmeyece im ama her insan n dinini zg r bi imde ya ayabilmesi gerekti ine inan yorum Hi kimsenin dinine ba l l n g steren ba rt s y z nden r mcek kafal , yobaz, gerici olarak adland r lmamas na inan yorum Ne yaz k ki bir d nem ya anm , okudu unuz takdirde ok iyi fark edeceksiniz zaten Feyza ve Hilal defalarca kez bu y zden ayr mc l a u rad , bu onlara reva de ildi Ama kitapta sevmedi im nokta da a k olmay tercih etmi neredeyse her karakterin eytan gibi betimlenmesiydi Kitap i inde k t karakter kt lar, kabul Ama ilk kez tan lan bir karakteri betimlerken y lan bak l , pavyon kad nlar na benzer gibi tabirler kullan lmas beni inan lmaz rahats z etti Sonu ta ilk kez tan lan birinin d g r n nden karakteri anla lmaz Kald ki kitapta herkes ya eytan ya melek olarak tasvir edilmi Bu da ger ek d yd Ve Feyza n n s rekli her eye a layan bir karakter olmas da sinirlerimi bozdu Yedi i baz hakaretler ve ya ad klar elbette a rd ama her ey de a lanacak, ah vah edilecek kadar k t de ildi Bu sebeple ok ho lanmad m Ayr ca hayat n n anlar n eliyle itmesi, bir kere bile ara t rma gere i duymamas beni resmen ld rtt Daima f rsatlar tepti Ama Hilal ger ekten tam sevdi im tarzda bir karakterdi Hem cevval, hem de ne yapmas gerekti ini fark nda bir karakterdi K lt r ve haz rcevapl l bana haz duydurdu Bilal i de daima sevdim Efendili i ve akl selimli i takdir edilesiydi Genel olarak ho land m ama fevkalade bulmad m bir kitap oldu Ah bir de, yaz m stili insana bir eyler katan cinstendi Bir ok kelime rendim Ama yay mevinden mi yoksa yazardan mi kaynakl bilemedi im Bir problem vard , bir ok kelime p yerine b ile bitmi Misal kalb, zd rab K k bir problem ama ben yaz m yanl lar ndan hi hazzetmem, bu sebeple biraz sinirlerim bozuldu Keyifli okumalar, sevgiyle kal n Puan m 4 5 {DOWNLOAD EBOOK} ⚢ Huzur Sokağı ⚟ Huzur Soka Bir Roman Klasi I Sat Rekorlar K Rm , Her Ya Tan Ve Her Kesimden Onbinlerce Insan M Z Taraf Ndan Ayn Ilgi Ve Heyecanla Okunan Bir Eser Olarak Hakl Hret Kazanm T R Birle En Yollar Ad Yla Sinemaya Da Aktar Lm Ve Halk M Z N B Y K Ilgi Ve Tevecc H N Kazanm T R Huzur Soka Zlenen Huzur I In Y l na g re bile dayan lacak gibi de il.